ဘုရားအလုပ်လုပ်ခွင့် ရသောသူ။

Nov 7, 2021
D.M.I Fellowship | Sunday Service
Time: Evening 7:00pm (Yangon)
Zoom ID - 7563095041
Passcode - dmi2020
### အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။