ပြတ်သားစွာ ရပ်တည်ပါ | SAYA ALI SHAWNG

Sep 14, 2022    Saya Ali Shawng

D.M.I Fellowship
Zoom ID - 7563095041
Passcode - dmi2020
Bible Study with Pastor David Lah
ကျမ်းစာသင်တန်း | ဆရာဒေးဗစ်လား
အားလုံးကိုပါ၀င်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။