ဣသခါဘိသိက် | Pastor Kim Pau

Aug 3, 2022    Pastor Kim Pau

Jul 27, 2022 • Pastor David Lah
D.M.I Fellowship
Zoom ID - 7563095041
Passcode - dmi2020
Bible Study with Pastor David Lah
ကျမ်းစာသင်တန်း | ဆရာဒေးဗစ်လား
အားလုံးကိုပါ၀င်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။