မိန့်တော်မူသော စကား

Jan 9, 2022
D.M.I Fellowship | Sunday Service

Time: Evening 7:00pm (Yangon)
Zoom ID - 7563095041
Passcode - dmi2020
### အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။