ဥာဏ်မျက်စိအလင်း | Pastor Kim Pau

Aug 31, 2022    Pastor Kim Pau

D.M.I Fellowship
Zoom ID - 7563095041
Passcode - dmi2020
Bible Study with Pastor David Lah
ကျမ်းစာသင်တန်း | ဆရာဒေးဗစ်လား
အားလုံးကိုပါ၀င်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။