သင့်အတွေးအခေါ်ပြောင်းပါ။

Oct 17, 2021
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၁၁း၁၄-၂၃
ရောမသြဝါဒစာ ၈း၁၇
ဂလာတိသြဝါဒစာ ၃း၉
ဖိလိပ္ပိသြဝါဒစာ ၂း၁၃
ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁၃း၆
သုတ္တံကျမ်း ၂၁း၃၀-၃၁
ဆာလံကျမ်း ၈၄း၅-၆
တရားသူကြီးမှတ်စာ ၆း၁၁
ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ပဌမစောင် ၁း၇