DMI Fellowship | Sunday Service | 22 August 2021

Aug 23, 2021    Rev. Dr. U Zaw Min
#Rev. Dr. U Zaw Min

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၆း၂၇-
ကောရိန္သုသြဝါဒစာပဌမစောင် ၆း၂၀
ကောလောသဲသြဝါဒစာ ၃း၁၀
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း၂၇-၂၈
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၆း၃၃
ယောရှုမှတ်စာ ၁း၈
တရားဟောရာကျမ်း ၈း၁၈
ဆာလံကျမ်း ၃၅း၂၇
ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၄၈း၁၇