ရဲရင့်သောစိတ်နဲ့ဘုရားအထံတော်သို့တိုးဝင်ပါ

Aug 17, 2021

#PastorDavidLah
#ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ

ရဲရင့်သောစိတ်နဲ့ဘုရားအထံတော်သို့တိုးဝင်ပါ
Come to God with boldness
ဆာလံကျမ်း ၉၅း၆-၇

တရားဟောရာကျမ်း ၆း၁၃
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၄း၈-
ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၄း၁၆
ဆာလံကျမ်း ၉၅း၁-

စစ်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်း
၁. အရာရာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ
၂. အခြေနေတိုင်းမှာဘုရားကိုကိုးစားပါ
၃. လိုအပ်နေသောသူများကိုကူညီမစခြင်း