သင့်မှာရှိတဲ့အရာကိုသင်ဘာလုပ်မလဲ?

Aug 24, 2021

#PastorDavidLah
#ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ

သင့်မှာရှိတဲ့အရာကိုသင်ဘာလုပ်မလဲ?
What will you do with what you have?
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၄း၁-၂ / ၁၀-၁၁

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၆း၅