ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောသောစကားသည် အရာခပ်သိမ်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်

Aug 14, 2021

#PastorDavidLah
#ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ

ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောသောစကားသည် အရာခပ်သိမ်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်
Words spoken in faith can change everything
ရှင်လုခရစ်ဝင် ၁၇း၅-၆

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၅း၂၅-
ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၀း၄၆