ငါတို့ဘုရားသခင်သည်လောင်သောမီးဖြစ်တော်မူ၏

Aug 16, 2021

#Pastor David Lah
#ဝိညာဥ်အစာ‌တစ်နေ့တာ

ငါတို့ဘုရားသခင်သည်လောင်သောမီးဖြစ်တော်မူ၏
God is a consuming fire
ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁၂း၂၉

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃း၁-၆
ဆာလံကျမ်း ၁၀၇း၂၀
သုတ္တံကျမ်း ၄း၂၀-၂၂