ဘုရားသခင်၏မူလအကြံအစည်

Aug 21, 2021    Pastor Myat Nay

#PastorMyatNay
#ဝိညာဉ်အစာတ‌စ်နေ့တာ

ဘုရားသခင်၏မူလအကြံအစည်
God's original purpose

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃း၈-၁၀
ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၄း၃
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၃း၂၅