တိုက်ထောင့်အထွဋ်ဖျားသို့

Aug 20, 2021

#PastorDavidLah
#ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ

တိုက်ထောင့်အထွဋ်ဖျားသို့
To Head Corner Stone
ဆာလံကျမ်း ၁၁၈း၂၂-၂၃

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၂၁း၄၂
တရားသူကြီးမှတ်စာ ၁၁
တရားသူကြီးမှတ်စာ ၁၁း၆