ယုံကြည်ခြင်းရဲ့တန်ခိုး

Aug 13, 2021    Pastor Nuam Nuam

#PastorNuamNuam
#ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ

ယုံကြည်ခြင်းရဲ့တန်ခိုး
The Power of Faith
ဟေဗြဲ ၁၁း၁
ဟေဗြဲ ၁၁း၆