မှာထားတော်မူသောဘုရားစကား

Aug 26, 2021

မှာထားတော်မူသောဘုရားစကား

The word of God
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း၂၆-၂၈
ရောမသြဝါဒစာ ၄း၁၇-
ကောရိန္သုသြဝါဒစာ ဒုတိယစောင် ၄း၁၇