ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်း

Aug 23, 2021    Rev. Dominic Dim

#RevDominicDim
#ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ

ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်း
ရောမသြဝါဒစာ ၈း၂၈

WARM
- Welcome
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၉း၁၁ / ကောရိန္သုသြဝါဒစာပဌမစောင် ၁၁း၁၇-၃၄
- Appreciate
သက်သာလောနိတ်သြဝါဒစာ ပဌမစောင် ၁း၄-
- Respect
ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာပဌမစောင် ၂း၁၇
- Motivate
ကောလောသဲသြဝါဒစာ ၃း၂၃