ငါသည်သင့်ကိုမစွန့်သင့်ကိုအလျှင်းပစ်၍မထား

Aug 12, 2021

#PastorDavidLah
#ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ

ငါသည်သင့်ကိုမစွန့်သင့်ကိုအလျှင်းပစ်၍မထား
I will never leave you nor forsake you
ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁၃း၅
ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁၀း၁၁-၁၄

ရှင်မာကုခရစ်ဝင် ၁၅း၃၃-
ဖိလိပ္ပိသြဝါဒစာ ၄း၁၉
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၆း၂၃
ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၄း၁၆