ကျေးဇူးတော်၌တည်နေကြလော့

Aug 19, 2021

#PastorDavidLah
#ဝိညာဥ်အစာတစ်နေ့တာ

ကျေးဇူးတော်၌တည်နေကြလော့
Abide in grace
ရောမသြဝါဒစာ ၁၁း၂၁-၂၂

တိမောသေသြဝါဒစာ ဒုတိယစောင် ၁း၉
ဖိလိပ္ပိသြဝါဒစာ ၄း၁၉
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၅း၁-